ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

ส่งทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทไปรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ประเทศไต้หวัน