ข้อมูลบริษัทปรัชญาของเรา

บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อดำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจรอกและเครนอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล ติดตั้งอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยเรามีนโยบายในการบริหารและดำเนินงานหลัก 5 ประการดังนี้

ประการที่ 1
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ประการที่ 2
พัฒนาเครนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและเชิงวิศวกรรม


ประการที่ 3
ออกแบบ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลรับรอง

ประการที่ 4
ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบเครนอุตสาหกรรม ให้ได้ความปลอดภัยสูงสุด

ประการที่ 5
ยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ