ข้อมูลบริษัททีมงานของเรา

    We make sure that your investment in hoists & cranes remains the sound one.

 • พีระ เลาหกานต์นิยม

  กรรมการผู้จัดการ
 • HIROHISA ASAO

  EXECUTIVE ADVISOR
 • KENICHI MATSUMOTO

  PROJECT SALE
 • KAZUHARU ENYA

  MARKETING ADVISOR
 • KALLAYA LAOHAKARNIYOM

  DEPUTY MANAGER
 • GORKA ZABALETA

  TECHNICAL SPECIALISTS
 • MIKEL DONGES

  TECHNICAL SPECIALISTS
 • พุทธพงศ์ ดีเลิศ

  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 • จรูญ สาสนาม

  ผู้จัดการแผนปฎิบัติการ
  การผลิต
 • อาภาวัลย์ คุปตกานต์

  ผู้อำนวยการสายงาน
  พัฒนาธุรกิจ
 • คณิต เลาหกานต์นิยม

  ผู้อำนวยการสายงาน
  บริหารกลาง
 • พิชิต วณิชาภิชาติ

  ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • พงษ์ทิพย์ สวัสดิสาร

  ผู้จัดการฝ่ายบริการ
  ทางเทคนิค
 • เสรี เลาหกานต์นิยม

  ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน
 • จันทร์เพ็ญ สุกใส

  ฝ่ายประสานงานผู้บริหาร
 • จรัญ มูลวัง

  ผู้จัดการแผนกงานติดตั้ง
  ไฟฟ้า
 • มะลิวัลย์ เลาหกานต์นิยม

  ผู้จัดการฝ่ายระบบ
  สารสนเทศ
 • พรสุข สุขเลิศ

  ผู้จัดการแผนกบัญชี
 • เตือนใจ แดสันเทียะ

  ผู้จัดการแผนกพัสดุและ
  คลังสินค้า
 • วีระพันธ์ เพิ่มพูล

  ผู้จัดการฝ่ายแผนกราคา
 • สมศักดิ์ วรวุฒิธรรมกุล

  ผู้จัดการแผนกบริการ
  ทางเทคนิค และซ่อมบำรุง
 • ชวน เผือกคล้าย

  ผู้จัดการแผนกงานติดตั้ง
 • ชาญวุฒิ ปุริเส

  ผู้จัดการแผนก วางแผนการผลิต
 • สายสอางค์ คล้อยวิถี

  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
  ทรัพยากรมนุษย์
 • ประภาชื่น สมใจ

  พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ
 • สุชาติ ศิริจันทร์

  หัวหน้าช่างเทคนิคบริการ
 • อุเทน มูลวัง

  หัวหน้าช่างเทคนิค
  งานติดตั้งไฟฟ้า
 • วรัญญา เงินพลอย

  ที่ปรึกษางานระบบ
  ขนถ่ายสินค้า
 • ณัฐณิชา สำอางกุล

  ผู้จัดการแผนก
  งานระบบขนถ่ายสินค้า
 • นภาพร โชติกสถิตย์

  ผู้จัดการแผนกขายอุปกรณ์
 • วาสนา กลิ่นพวง

  ผู้จัดการแผนกขายอะไหล่
  และสัญญาบริการ
 • เอกชัย ตั้งกาญจนภาสน์

  ผู้จัดการแผนก
  ตรวจสอบคุณภาพ
 • ทัศนีย์ ญาณปัญญา

  พนักงานจัดซื้อในประเทศ
 • ลัดดาวรรณ แดงเจริญ

  ที่ปรึกษางานผลิตภัณฑ์
  ต่างประเทศ
 • สุรีรัตน์ โพธิ์โศรก

  ที่ปรึกษางานผลิตภัณฑ์
  ต่างประเทศ
 • องอาจ ศรีโครต

  หัวหน้างานสนับสนุน
  ทางเทคนิค