ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

ส่งทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทไปรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศไต้หวัน