CORPORATECareers

พนักงานธุรการทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์งานธุรการ 1-2 ปี
 4. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Email, Internet ได้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ
 2. ดูแล และจัดทำงานด้านเอกสารต่าง ๆ เช่น งานพิมพ์เอกสาร หนังสือโต้ตอบ หนังสือเวียน และจัดทำรายงาน งานถ่าย
 3. เอกสาร อัดสำเนา เข้ารูปเล่ม จัดเก็บเอกสาร และรับ-ส่งโทรสาร รวมทั้งทำรายการโอน-ย้าย การเบิก-จ่าย ยืม-คืน วัสดุ 
 4. อุปกรณ์สำนักงาน
 5. สนับสนุน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท
 6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย