CORPORATECareers

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ-จัดส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, โลจิสติก
 3. มีประสบการณ์ในงานควบคุมสินค้าคงคลัง และงานขนส่ง 3 ปี
 4. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Email, Internet ได้
 6. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. บริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง ( Inventory Management ) และวางแผนการส่งมอบสินค้า ( Transportation Planning )
 2. บริหารการจัดเก็บสินค้าให้สามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. บริหารการจัดเก็บสินค้าให้มีความถูกต้อง ( ปริมาณ ) และไม่เกิดความเสียหาย
 4. บริหารการส่งมอบสินค้าให้มีความถูกต้องให้กับลูกค้า ครบตามจำนวน ปลอดภัย ทันเวลา ต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ
 5. บริหารการวางแผน / ติดตามพัสดุให้เข้ามาทันต่อความต้องการของฝ่ายผลิต
 6. Inventory Management บริหารสินค้าและวัตถุดิบ Inventory Control การควบคุมปริมาณวัตถุดิบในคลังสินค้าให้เพียงพอ เช่น การกำหนดค่า Minimum Stock , การกำหนด Lead time และการนำข้อมูลจากฝ่ายจัดซื้อมาใช้กำหนดจุดสั่งซื้อ
 7. บริหารควบคุมระบบการรับ จ่าย สินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมั่นใจว่าสินค้าในคลังมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 8. บริหารความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่คลังสินค้า เช่น ระบบ 5 ส. เป็นต้น
 9. วางแผนการตรวจนับ Stock ประจำเดือนร่วมกับฝ่ายบัญชี และควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของสินค้าในคลังตามแผนที่กำหนด
 10. Reverse Logistics วางระบบรองรับการรับคืนสินค้า ( Return Product ) ข้อร้องเรียนหรือความต้องการของลูกค้า มีระบบการรับคืนสินค้าจากลูกค้าเป็นอย่างดี ( สินค้า Reject )
 11. บริหารและกำหนด นโยบายในเรื่องการควบคุมต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
 12. พิจารณาจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการสนับสนุนการทำงานในฝ่าย
 13. กำหนด KPI ของฝ่ายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
 14. วิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์ของสินค้าคงคลัง ( Fore cast ) เพื่อใช้ในงานวางแผนการผลิต ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทและความต้องการของลูกค้า
 15. นำเสนอข้อมูลสินค้า / พัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวกับผู้บริหาร และประสานงานฝ่ายขายเพื่อพิจารณาในการดำเนินการขั้นต่อไป