CORPORATECareers

วิศวกรโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย อายุ 23-35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Email, Internet ได้
 5. มีประสบการณ์งานควบคุมโครงการ 1-2 ปี
 6. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ควบคุมดูแลงานโครงการ ที่รับผิดชอบให้ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
 2. สำรวจ Site งาน ประชุมร่วม และทำข้อกำหนดร่วมกับลูกค้า
 3. ออกแบบงานและระบบ ทำรายการวัสดุอุปกรณ์และตรวจเช็คความถูกต้องของแบบงานและรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
 4. วางแผนและควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย การทำข้อกำหนด การจัดหา การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแบบงาน และบริหารจัดการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาของโครงการโดยประสานงานกับฝ่ ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีและลูกค้า
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการฝ่ายได้รับทราบ