CORPORATECareers

ช่างเทคนิคงานงานซ่อมบำรุงโครงสร้างและสาธารณูปโภค

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย อายุ 20-35 ปี
 2. วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค 2 ปี
 4. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Email, Internet ได้
 6. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. วางแผน PM งานซ่อมบำรุงโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภคประจำเดือน
 2. ควบคุมดูแล พร้อมทั้งดำเนินการซ่อม งานระบบอาคารทั้งหมด เช่น ไฟฟ้า, แอร์, ประปา และพื้นที่อาคาร
 3. จัดทำรายงานปัญหาต่าง ๆ และการแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้นให้หัวหน้างานทราบ
 4. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา ในการซ่อมแซมต่อเติม
 5. ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ-จัดจ้าง กรณีที่ตรวจพบโครงสร้างอาคารที่ต้องมีการแก้ไข หรือซ่อมแซม