CORPORATECareers

พนักงานจัดซื้อในประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อจัดจ้าง 1 ปี
 4. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Email, Internet ได้
 6. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ดำเนินการวางแผนการสั่งซื้อให้ทันตามกำหนด โดยติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
 2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และการเสนอราคา
 3. ติดต่อ และคัดเลือกผู้ขายในประเทศที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินการในส่วนของเอกสารจัดซื้อจากในประเทศทั้งหมด
 5. ติดตามการส่งมอบสินค้า และติดต่อผู้ใช้งานวัตถุดิบเกี่ยวกับการรับบมอบสินค้า
 6. ตรวจสอบคุณภาพ และรายการสินค้าให้ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย