CORPORATECareers

พนักงานพัสดุ (พนักงานคลังสินค้า)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 1 ปี
 4. สามารถรับแรงกดดันได้ดี และให้ความร่วมมือในการประสานงาน และมีความรับผิดชอบสูง
 5. สามารถ อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ปฏิบัติงานด้านการรับสินค้า/ตรวจเช็คสินค้า/การเบิก-จ่าย สินค้า ตามเอกสารที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 3. ดำเนินงานป้องกันการสูญเสีย และเสียหายของพัสดุอย่างเข้มงวด
 4. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคลังพัสดุ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย