CORPORATECareers

ผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ (IT MANAGER)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 35-45 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี /ปริญญาโท ทางด้าน Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจเช่น (บัญชี และโรงงาน) รวมทั้งมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม
 4. สามารถวางแผนงานบูรณาการขององค์กรทั้งแผนกลยุทธ แผนการดำเนินงาน
 5. สามารถให้คำแนะนำประเมินผลการลงทุนทาง IT ที่หมาะสมกับแผนกลยุทธและการดำเนินงาน
 6. สามารถวางแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบและทัศนคติเชิงบวก
 7. มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรร สนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ
 8. สามารถพัฒนาสร้างแรงจูงใจ บริหารทีมให้ตรงตามงบประมาณและนโยบายของบริษัท

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. วางนโยบาย และแนวโน้มทางเทคโนโลยี ต่อองค์กร เช่นผูบ้ ริหาร และพนักงาน
 2. ควบคุมพัฒนา Operating and Capital budgets ที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหมดขององค์กรเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
 3. Review, จัดการ สัญญาต่างๆ ของ Hardware, Software และการสื่อสาร
 4. พัฒนา ประสานงาน แผนการดำเนินงานในการสนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ รวมทั้งแนะนำ บำรุงรักษาระบบ IT
 5. วางแผน คิดค้นงานร่วมกับทีมเพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในองค์กร
 6. บริหารจัดการติดตามทีม Support ในการให้บริการ การตอบสนองต่อปัญหาให้ตรงตามข้อตกลง (SLA) รวมทั้งการเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ของฝ่าย IT ต่อไป
 7. พัฒนา วางแผน ในเรื่อง Implement ระบบใหม่ ๆ ใน องค์กร
 8. บริหารจัดการกระบวนการทำงานฝ่าย IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 9. กำหนด วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ของทีมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของธุรกิจ