CORPORATECareers

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 3. มีประสบการณ์งานบัญชี 2-3 ปี
 4. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Email, Internet ได้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ใบลดหนี้ ทั้งด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย
 2. ปิดงบ รายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน
 3. จัดทำรายงานภาษี ซื้อ-ขาย
 4. จัดทำบัญชีต้นทุน
 5. บันทึกเอกสารทางบัญชีในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
 6. จัดทำรายงานทางบัญชีให้หัวหน้าฝ่าย
 7. รวบรวมเอกสารและสรุปเพื่อส่งให้สำนักงานบัญชี
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย