CORPORATECareers

วิศวกรออกแบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมเครื่องกล
 3. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี Word, Excel, Auto CAD 2 D, 3 D, Inventor
 5. มีประสบการณ์งานในตำแหน่ง หรืองานเขียนแบบ/ออกแบบโครงสร้างเหล็ก 2-3 ปี
 6. สามารถคำนวนการใช้วัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับ โครงสร้างเหล็กได้
 7. สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
 8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 9. มีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ทำการออกแบบและติดตามการผลิต ตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม คุณภาพ ต้นทุน และกระบวนการผลิตที่เหมาะสม
 2. จัดทำรายการวัสดุเพื่อวางแผนในการสั่งซื้อ การผลิตและคำนวณต้นทุน
 3. จัดเตรียมข้อมูลในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์
 4. ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาทางเทคนิคด้านการผลิตและติดตั้ง
 5. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจหน้างาน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลแบบ (Drawing) และคำนวนตรวจสอบโครงสร้างเหล็ก ถอดแบบงาน 2D, 3D ด้านโครงสร้างเหล็ก
 6. อื่น ๆ ตามที่ตามที่ได้รับมอบหมาย