หน้าแรกข้อมูลบริษัท ร่วมงานกับเรา

ข้อมูลบริษัทร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย อายุ 23-40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 3. มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี
 4. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Email, Internet ได้
 6. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. จัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัย กำหนดแนวทางและมาตรฐานความปลอดภัย
 2. ให้คำปรึกษา สนับสนุนทางด้านเทคนิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ป้องกันและแก้ปัญหากรณีเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 3. รับผิดชอบการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 4. จัดทำแผนงานมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 5. ให้คำแนะนำ ประสานงานและผลักดันให้การปฏิบัติงานของแผนกความปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งมาตรการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ของคู่ค้า และกฏระเบียบบริษัท
 6. เสนอแนะโครงการด้านความปลอดภัย ให้คำแนะนำนายจ้างในการปฏิบัติตามกฏหมาย ความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ในบริษัท
 7. จัดทำรายงาน สอบสวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการทำงาน
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 9. ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย และตักเตือนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและกฏระเบียบด้านความปลอดภัย