หน้าแรกข้อมูลบริษัท ร่วมงานกับเรา

ข้อมูลบริษัทร่วมงานกับเรา

วิศวกรวางระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี Word, Excel, Auto CAD
 5. มีประสบการณ์งานในตำแหน่ง หรืองานระบบไฟฟ้า 2-3 ปี
 6. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 8. มีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. วางแผนงาน ดูแลงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในบริษัทฯ และงานติดตั้งที่ลูกค้า เพื่อลดต้นทุน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 2. ควบคุมการทำงานของวิศวกรโครงการ และผู้รับเหมาช่วง
 3. ศึกษางบประมาณในงานติดตั้ง งานระบบในแต่ละส่วน บันทึกคนทำงานจริงและวัสดุที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ
 4. ศึกษา Specification ต่างๆ และควบคุมงานให้ได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด รวมถึงควบคุม ค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
 5. ต่อหน่วยงาน
 6. แก้ปัญหาหน้างานร่วมกับวิศวกรโครงการ
 7. ตรวจสอบแบบกับหน้างานจริง
 8. ประสานงานกับผู้รับเหมารายอื่นๆ ตามสถานการณ์จริง
 9. รายงานความก้าวหน้าของงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้างานรับทราบ
 10. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย