หน้าแรกข้อมูลบริษัท ร่วมงานกับเรา

ข้อมูลบริษัทร่วมงานกับเรา

วิศวกรควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย อายุ 23-40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Email, Internet ได้
 5. มีประสบการณ์งานควบคุมคุณภาพ 1-2 ปี
 6. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ ระบบการตรวจสอบ ทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ ให้พัฒนายิ่งขึ้น
 2. บริหาร จัดการ และการจัดการระบบงานตรวจสอบคุณภาพ
 3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ของงานเชื่อม-ประกอบเครน และการส่งมอบงานให้ได้ตามมาตราฐาน
 4. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ, ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงแก้ไขคุณภาพงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ