หน้าแรกข้อมูลบริษัท ร่วมงานกับเรา

ข้อมูลบริษัทร่วมงานกับเรา

วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี Word, Excel, Auto CAD
 5. มีประสบการณ์งานในตำแหน่ง 2-3 ปี
 6. มีความรู้เรื่อง Material ระบบงานไฟฟ้า
 7. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
 8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 9. มีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแบบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ควบคุมและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 2. ดูแลและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 3. ประเมินราคางานระบบไฟฟ้า
 4. ตรวจสอบรายการ จำนวนของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
 5. คำนวณระบบไฟฟ้า แสงสว่าง Main feeder พลังงานไฟฟ้า
 6. จัดทำรายงาน Data Testing
 7. บริหารจัดการเรื่องคนงาน เวลา และแรงงานให้ปฏิบัติงานตามโครงการ
 8. ให้คำปรึกษาด้านระบบ งานไฟฟ้า